God skik

Præambel:

Internet Mediernes verden er præget og formet af en markant dynamisk udvikling. Nye teknologier og nye forret-ningsmodeller ser løbende dagens lys og giver mange muligheder - især indenfor internetannoncering.

Mulighederne for internetannoncering er således i konstant udvikling, og der skal sikres en god balance mellem forbrugerbeskyttelse og annoncørernes ønsker. Internettet har som et interaktivt medie hidtil kunne opretholde en sådan god balance uden officiel indgriben, da brugerne let kan fravælge og dermed selvregulere internetmedier, der overskrider brugernes grænser.

Internettets globale natur og pres fra udenlandske annonceformater gør det nødvendigt, at danske internetmedier har et sæt retningslinier for god skik og etik for internetannoncering. FDIM vil med disse retningslinier aktivt bidrage til at fastholde internettet som et seriøst og attraktivt annoncemedie, hvor en fortsat stigende annoncering sikres inden for rammer, der tilgodeser både forbrugerbeskyttelse og annoncører.

FDIM anerkender, at disciplinen online markedsføring ikke har samme lange historik bag sig som f.eks. printmarkeds-føring, hvorfor udviklingen kan medføre. at nærværende regelsæt er nødt til at ændre sig i samme takt for netop at afspejle udviklingen.

Kapitel 3 omhandler de generelle krav til etik ved markedsføring, som medlemmerne generelt forpligtes at overholde. Kapitel 7 omhandler specifikt en sælgers pligter ved telefonsalg af annoncer til directory sites (websites, der optager annoncer med kontakt og virksomhedsinformation).

Retningslinjerne tager ikke udtømmende stilling til markedsførings- og databehandlings aspekter.

Pligt til overholdelse

Medlemmerne af FDIM er pligtige at overholde nærværende regler jf. umiddelbart nedenfor, og manglende overhol-delse kan medføre eksklusion jf. vedtægternes § 15.1. jf. § 2.1.

Ethvert medlem af FDIM skal overholde FDIM's regler om markedsføring, jf. kapitel 3.

Medlemmer, der driver virksomhed som directory site skal tillige overholde de etiske regler for telefonsalg af annon-cer på Internettet, jf. kapitel 7.

Markedsføring

1. Generelt

Al markedsføring bør udformes og præsenteres på sådan en måde, at det tydeligt fremstår som markedsføring.

2. Reklamens udformning og placering

Annoncer, der er maskerede som indhold, eller annoncer, der er maskerede som dialog-bokse, bør forsynes med en tekst, der fortæller, at det er markedsføring.

Hvis indhold vises eller sorteres efter reklamer og dermed kommercielle hensyn, bør det fremgå på hjemmesiden. Det gælder for eksempel sortering af resultater fra søgemaskiner og sponsorerede artikler eller tjenester.

Reklamer bør ikke anvende metoder, som overtager kontrollen over brugernes browsere. Det vil sige, at hjemmesider ikke må ændre indstillinger på brugernes computer eller installere software uden brugernes eksplicitte samtykke. Hjemmesider bør ikke foreslå installation af software, hvis det ikke hænger logisk sammen med besøget på hjemme-siden.

Reklamer bør ikke anvende metoder, som ændrer den måde, som browseren eller internettet normalt fungerer på. Det gælder teknikker benævnt mouse trapping - fastlåsning af brugerne - og page-jacking - uønsket omdirigering.

Reklamer, der bevæger sig over en hjemmesides materiale, f.eks. rullegardinannoncer, helside og rich media, bør være forsynet med en luk-knap og forsvinde af sig selv efter maksimalt 10 sekunder.

Antallet af pop-up og pop-under reklamer på en hjemmeside bør være rimeligt, så de ikke generer brugerne væsent-ligt.

En hjemmeside bør ikke åbne nye vinduer af browseren, når brugerne lukker browseren eller forlader hjemmesiden. Det gælder også for pop-up og pop-under reklamer.

Der bør ikke forekomme lyd i reklamer, hvor det for brugerne ikke er et naturlig element i reklamen.

Reklamen må ikke være af en sådan art, at den i væsentlig grad medfører en begrænsning i brugen af internettet for en ikke ubetydelig gruppe brugere.

3. E-mail

Det bør som udgangspunkt være lige så let at afmelde sig e-mail baserede nyhedsbreve og e-mail baserede tjenester, som det er at tilmelde sig dem.

Hjemmesider bør sikre sig, at brugerne kun tilmelder og framelder sig selv - eventuelt ved at sende kode på e-mail, som brugerne skal bekræfte.

De sendte e-mails bør indeholde instruktioner om, hvordan man afmelder sig.

Hjemmesider bør slette brugere fra abonnementslisten, hvis e-mails returneres i længere perioder (bouncer). Svar på nyhedsbreve og andre e-mails bør opsamles og behandles. Reply-to adressen bør være en adresse på samme domæ-ne, som der er brugt ved udsendelsen.

Hjemmesider må ikke sende andet materiale ud på e-mail, end hvad brugerne har abonneret på (spam), medmindre brugerne direkte har givet et frivilligt aktivt og udtrykkeligt forhåndssamtykke hertil.

4. Ansvar

En hjemmeside er som hovedregel ansvarlig for det materiale, der er på deres hjemme-side. Det gælder også, hvis materialet er leveret af andre.

Ved hjemmesider, hvor brugerne selv kan uploade materiale såsom debat og køb/salg, bør hjemmesiden uden forsin-kelse fjerne materialet, hvis hjemmesiden bliver gjort op-mærksom på, at det er ulovligt.

En hjemmeside er ikke ansvarlig for indholdet på andre hjemmesider, som der linkes til, men hjemmesiden bør fjerne linket, hvis hjemmesiden bliver gjort opmærksom på, at indholdet eller dele af indholdet på andre hjemmesider er ulovligt.

Hjemmesider bør i størst mulig udstrækning gemme brugernes IP-nummer sammen med hvert indlæg, annonce eller lignende, hvis brugerne selv kan uploade materiale. En hjemmeside bør skrive klart og let tilgængeligt, hvordan den håndterer henvendelser fra myndighederne om assistance i forbindelse med en undersøgelse, herunder hjemmesi-dens politik vedrørende udlevering af e-mail adresse, IP-nummer og andre data, der er indsamlet om den enkelte bruger.

5. Børn

Annoncer rettet mod børn skal være udformet på sådan en måde, at aldersgruppen ved, at der er tale om annoncer.

Hjemmesider og annoncer må ikke udnytte børns godtroenhed eller mangel på erfaring.

Børn må ikke tilskyndes til at udlevere oplysninger om dem selv, deres familie eller kammerater.

6. I øvrigt

Hvis hjemmesiden indhenter personlige oplysninger, bør det klart fremstå, hvad der gemmes, hvor længe det gem-mes - og hvad oplysningerne bruges til.

Hjemmesiden bør have en beskrivelse af deres brug af personlige oplysninger, som er tilgængelig fra hjemmesidens forside.

Hjemmesiden bør have fysiske data såsom firmanavn, adresse og telefonnummer på forsiden eller på en hjemmeside, som der linkes til fra forsiden.

Hjemmesider bør tydeligt angive, hvem der er ansvarlig for indholdet af hjemmesiden. Ved redaktionelle hjemmesider er det den person, der er ansvarlig ifølge medieansvarsloven.

7. Telefonsalg af rubrikannoncer m.m.

En sælger af annoncer skal gøre det klart og tydeligt, hvem køberen skal handle med. Det skal fremgå med tydelig-hed, hvem sælgeren er, og hvilken virksomhed sælgeren repræsenterer, sælgeren skal indrette sin præsentation således, at der ikke hos kunden kan være rimelig tvivl om sælgerens identitet, herunder risiko for forveksling med andre sælgere af annoncer. Det skal klart fremgå af henvendelsen, om der allerede eksisterer en relation til kunden, og hvorfra den udspringer, eller om der er tale om nysalg. Sælgeren skal, både i præsentation og i skriftlige henven-delser såsom breve, ordrebekræftelser mv. give kunden oplysninger om, hvordan man kan rette henvendelse til ham. Som minimum bør der afgives oplysninger om e-mail adresse, Internet-adresse, fysisk adresse og telefonnummer.

Sælgeren skal give en klar og præcis beskrivelse af det produkt, der ønskes solgt. En fyldestgørende produktbeskri-velse skal som minimum være tilgængelig på hjemmesiden og kan endvidere fremsendes skriftligt pr e-mail eller brev.

Trafikken på hjemmesiden skal dokumenteres. Hvis den hjemmeside, som der ønskes solgt en annonce til, måles til FDIM's Topliste, skal dette oplyses.

Sælgeren skal give en klar og præcis beskrivelse af priserne på det eller de produkter, der ønskes solgt, samt samtli-ge vilkår for salget, herunder om der er tale om salg i abonnement. Priserne skal endvidere fremgå af sælgerens hjemmeside.

Sælger skal fremsende en ordrebekræftelse til køber, der - i form af et antal ordrelinie(r) - giver en detaljeret og udtømmende beskrivelse af, hvad det er, køberen har købt. Køberen skal returnere ordrebekræftelsen i underskrevet stand eller på anden skriftlig måde, herunder e-mail, bekræfte ordren.

Faktura for købet må ikke udsendes i forbindelse med ordrebekræftelsen, men skal fremsendes efter annoncens indrykning på hjemmesiden. Sammen med fakturaen skal der henvises til det og eller de steder på hjemmesiden, hvor annoncen kan fremfindes, ligesom der skal angives kontaktinformation, der gør det muligt for kunden at hen-vende sig til firmaet angående det indgående salg.

Både ordrebekræftelse og faktura forudsætter, at der faktisk er indgået et salg. Det er således ikke tilladt at fremsen-de en faktura eller et andet dokument, der ligner en faktura under henvisning til, at der f.eks. er tale om opdatering af en database, administrations-gebyr eller lignende.

Det skal fremgå tydeligt af ordrebekræftelsen, hvorledes aftalen kan bringes til ophør, herunder evt. periodefornyel-se, opsigelsesvarsel og regler herfor. Særligt skal det oplyses om det produkt, der ønskes solgt, er et abonnements-produkt, som fortsætter, indtil det opsiges.

Ethvert website kan anvende ordningens logo under følgende betingelser:

 • virksomheden har et uopsagt medlemskab af FDIM og efterlever de etiske regler for telefonsalg af annoncer på Internettet, eller
 • Virksomheden har tiltrådt og har skriftligt erklæret over for FDIM at ville efterleve FDIM's etiske regler for te-lefonsalg af annoncer på Internettet og er blevet godkendt til at bruge logoet af FDIM's etiske klagenævn, og
 • Virksomheden ikke er blevet frakendt retten til at bruge logo af FDIM's etiske klagenævn.

Enhver, der gør brug af ordningens logo, kan fratages retten hertil, såfremt FDIM's etiske klagenævn finder, at den pågældende virksomhed ikke efterlever nærværende etiske regler for telefonsalg af annoncer på Internettet.

8. Klageprocedure

 • Klager over manglende overholdelse af reglerne under kapitel 3 og 4 skal sendes til sekretariatet
 • Kvittering for modtagelse fremsendes til klageren.
 • Herefter sendes klagen til medlemmerne i etisk udvalg.
 • Etisk udvalg tager stilling til, om sagen skal behandles. Sagen skal vedrøre overtrædelser af de gældende Etiske retningslinier eller senere udtalelser fra Etisk udvalg. Hvis sagen ikke behandles gives besked med be-grundelse til den klageren.
 • Hvis Etisk udvalg vælger at behandle sagen sendes denne sammen med nærværende procedure til den ind-klagede, der hermed får mulighed for at udtale sig. Med mindre udvalget bestemmer andet, er fristen 1 uge.
 • Etisk udvalg behandler sagen og forfatter en begrundet anbefaling samt evt. en henstilling til den indklagede, der sendes til både den klagende og den indklagede.
 • Den indklagede får to uger til at tage afgørelsen til efterretning .
 • Hvis den indklagede ikke efterlever afgørelsen og meddeler udvalget dette inden fristen og heller ikke gør indsigelse efter udløb af tidsfristen, offentliggøres udvalgets anbefaling i anonym form efter FDIMs bestyrelse har godkendt den.
 • Hvis afgørelsen tages til efterretning af den indklagede, offentliggøres sagen ikke.
 • Etisk udvalg behandler sager om etik på internettet, og medlemmerne af etisk udvalg skal afgøre sagerne under hensyn til de til enhver tid gældende retningslinier.

Som vedtaget af Foreningen af Danske Interaktive Mediers Generalforsamling den 28. april 2005